GDPR

Sem vložte podnadpis

Osobní údaje

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů popisují mimo jiné to, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká jsou práva Vás coby subjektů údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů při zpracování osobních údajů zákazníků je osoba

Stanislav Prošek, IČO: 074 23 748

Sídlo firmy : U Skládky 1470/7, Praha 9, 190 00

Telefonní kontakt : 607 632884

Email adresa : info@soul-united.cz

Správce osobních údajů zodpovídá za to, aby osobní údaje byly zpracovávány řádně v souladu s aktuální legislativou.

Jaké osobní údaje se o vás jakožto zákazníkovi zpracovávají a za jakým účelem?

1) Zpracování objednávek a nákupů
Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Zajištění objednaného tanečního kurzu
 • Správy plateb

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Platební informace (např. datum transakce)
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Historie plateb

Právní základ:
Přihlášení členové - oprávněný zájem a na základě poskytnutého souhlasu. Zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu o správu vašeho navštěvovaného kurzu.

3) Splnění právních povinností (např. co se týče občanského zákoníku - odpovědnosti, bezpečnosti a předpisů na ochranu osobních údajů)

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Splnění právních povinností dle požadavků zákonů, rozsudků nebo administrativních rozhodnutí. Tyto požadavky mohou odkazovat na požadavky týkající se odpovědnosti na lekcích a jejich bezpečnosti, například na poskytování zpráv a informací členovi o veřejných/interních akcí skupiny a jejich práv a povinností.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • historie plateb

6) Uchovávání osobních údajů

Zpracování splňuje zákonné požadavky, což znamená, že osobní údaje nejsou uchovávány po dobu delší, než je zásadní pro účely zpracování. V praxi to znamená, že jsou údaje odstraněny, když už nejsou relevantní nebo nezbytné k vedení tanečních kurzů a akcí taneční skupiny, nebo účelům, za nimiž byly získány. Při veškeré manipulaci s osobními údaji však bude dbáno na vysokou úroveň zabezpečení a utajení.

7) Vaše práva a možnosti

Právo na přístup:
Chceme při zpracování vašich údajů postupovat otevřeně a transparentně. Pokud chcete vědět více o osobních údajích, které zpracováváme, máte právo vyžádat si potvrzení o tom, zda Stanislav Prošek zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, v jakém rozsahu. V takovém případě máte dále právo na přístup ke svým údajům, které vám poskytneme ve formě tzv. "registru" (zejména účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajích, doba uchovávání nebo kritéria stanovování doby uchovávání, informace o tom, kde byly údaje získány). Když dostaneme žádost o přístup, můžeme vás požádat o další informace, abychom zjistili, o jaké informace máte zájem a zda je vydáváme správnému člověku.

Právo na opravu:
Vždy máte právo vyžádat si opravu svých osobních údajů, pokud jsou zaznamenány nesprávně. V rámci uvedeného účelu máte také právo doplnit veškeré neúplné osobní údaje..

Právo na výmaz:
Za následujících podmínek máte právo si vyžádat, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly smazány:

 • Údaje již nejsou potřeba v souvislosti s oprávněným účelem, za nímž byly získány nebo zpracovány.
 • Stáhli jste souhlas, na jehož základě probíhá zpracování, a zpracování nemá žádný právní základ.
 • Zpracování osobních údajů probíhá nelegálně.
 • Osobní údaje musí být smazány kvůli právní povinnosti, která se nás týká

Můžeme mít důvody, proč nevyhovět vašemu požadavku na výmaz, pokud existují právní povinnosti, které nám v tom zabraňují. Tato situace může nastat, pokud je zpracování nutné k prosazení našeho práva na svobodu vyjádření a informací, ke splnění právní povinnosti, kterou máme, nebo ke stanovení, vymáhání nebo obhajobě právních nároků.

Právo na námitku vůči určitým typům zpracování:
Oprávněný zájem: Máte nárok vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na našem oprávněném zájmu, pokud máte osobní důvody související se situací. Přes Vaši námitku proti zpracování však můžeme nadále zpracovávat Vaše údaje, pokud máme pádné legitimní důvody ke zpracování, které převyšují Váš zájem o soukromí.

Stížnosti
Máte nárok podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Změny zásad

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků. Nejnovější aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů se bude vždy nacházet na této stránce. V případě významné změny (např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) o ní budete informováni e-mailem nebo na webu www.soul-united.cz.